La AAVV de Canadà Parc (a partir d’ara canadaparc.cat) es compromet a no publicar cap dada personal fora de l'àmbit de l'àrea privada de la web.

canadaparc.cat també es compromet a utilitzar els correus electrònics només per usos exclusivament relatius al barri de Vallgorguina Canadà Parc, i esdeveniments relatius a la web canadaparc.cat

L’Usuari (a partir d’ara veí) accepta que les seves dades (nom, cognoms, adreça i material gràfic resultant de les trobades) i dels seus fills en cas de que siguin menors d’edat, puguin ser publicades en l’apartat privat de la web canadaparc.cat, per ser consultades per d’altres usuaris que posseeixin nom d’usuari i paraula clau.

Així Mateix el veí accepta rebre correus electrònics informatius sobre temes relacionats amb canadaparc.cat. (Trobades, Esdeveniments, Notícies...)

canadaparc.cat no es responsabilitza del mal us que el veí pugui fer de les seves dades d’usuari.

canadaparc.cat no es fa càrrec de la fuga de material que es pugui produir per un mal us, o per la publicació de material extret de la web en d’altres mitjans electrònics o gràfics (Tipus: Facebook, Twenty, Twitter, o plataformes similars, així com cartells, pancartes o d'altres formats físics o digitals)

canadaparc.cat no es responsabilitza d’un atac que es pugui produir per tercers amb la finalitat extreure material de la web de forma il·lícita.

Segons la llei de protecció de dades, el veí te dret a cancel·lar en qualsevol moment el compromís adquirit amb amb canadaparc.cat.

Si aquesta petició es formula, canadaparc.cat es compromet a eliminar les dades de la web del veí que ho sol·liciti.